Ugnies apeigos – Fire Rite

Šaly kelio Jovaras stovėjo,

Slaunasai žolyne rugeli.

Iš pašaknų skambantys kankleliai,

Per vidurį dūzgiančios bitelės,

Viršūnėlėj sakalo vaikeliai,

Ir atjoja brolelių pulkelis,

Prašom sustot, jaunieji broleliai,

Pažiūrėkit sakalo vaikelių,

Paklausykit dūzgiančių bitelių,

Paklausykit skambančių kanklelių,

Dėl tėvelio skambantys kankleliai,

Dėl močiutės dūzgiančios bitelės,

Dėl brolelio sakalo vaikeliai…

xxx

Oh glorious plant of rye (chorus)

The sound of the kankles from below the roots,
Oh glorious… (chorus)

The bees were buzzing in the middle
The falcon’s children at the summit
A group of brothers rides on by
Please stop, young brothers
Behold the falcon’s children
Listen to the buzzing bees
Listen to the ringing kankles
The kankles ring for our dear father
The bees, they buzz for our dear mother
The falcon’s children grieve for our brother

 

Dega Ugnelė, tūta tūta,

Dega Gabija, tūta tūta,

Piliakalnely

Aukštajam kalnely

Po ąžuolėliu,

Gabija Ugnele,

Sukurta žibėki,

Užgobta gobėki,

Stiprinki mumi,

Sujunki mumi,

Protėvių vėlės,

Protėvių galios,

Stiprinkit mumi.

Perkūne dievaiti,

Mes tavo sūneliai,

Laima Lėmėjėle,

Mes tavo dukrelės,

Žeme žemynėle,

Mes tavo vaikeliai,

Saule motule,

Mes tavo dukrelės,

Mėnuo tėveli,

Mes tavo sūneliai,

Dega Ugnelė,

Dega Gabija.

xxx

The fire is burning, tūta tūta

Gabija is shining…

On the mound

On the high mountain

Fire Gabija

Shine as lit

Smoulder as covered

Žemynėle, dear Earth

We are your children

Sule – sun dear mother

We are your daughters

Mėnuo- moon, dear father

We are your soons

Stars, dear sisters

We are your sisters

Fire, Gabija

Shine as lit

Smoulder as covered

Give us strength

Unite us

Žemynėle, dear Earth

Help us prosper

Laima, destiny-giver

Bless us.

Ėjau rytelia čiūta,

Randu tėvulį čiūta,

Rugius sėjuntį čiūta,

Aik šen tėvuli, čiūta,

Ir aš padėsiu, čiūta,

Rugius pasėsiu, čiūta,

Ėjau rytelia, čiūta,

Randu matutį, čiūta,

Rugius pjaununtį, čiūta,

Aik šen matutį, čiūta,

Ir aš padėsiu, čiūta,

Rugius nupjausiu, čiūta.

xxx

I walk in the morning, čiūta,

I find my father, čiūta,

Sowing rye, čiūta,

Come here, dear father, čiūta,

I will help you, čiūta,

I will sow rye, čiūta,

I walk in the morning, čiūta,

I find my mother, čiūta,

Reaping rye, čiūta,

Come here, dear mother, čiūta,

I will help you, čiūta,

I will reap rye, čiūta.

Snaudala snaudžia tūta tūta,

Nei verpia nei audžia tūta tūta,

Verpstė ant suolo tūta tūta,

Verpstas po suolu tūta tūta,

Ir atvažiuoja tūta tūta,

Snaudalės tėvas tūta tūta,

Iš ano krašto tūta tūta,

Kiaulį paskikįs tūta tūta,

Geldon insėdįs tūta tūta.

xxx

The dreamer slumbers,

Neither spins nor Weaves,

The distaff is on the bench,

The spindle is under the bench,

And here comes riding,

The dreamners father,

From over yonder,

Pulled by a pig,

Sitting in a trough…

 

Vidury Lauko grūšelė stovi, kalėda

Toje grūšlėj žvakelė dega, kalėda

Oi ir pakrito kibirkštėlė, kalėda

Oi ir pasliejo marios mėlynos, kalėda

Ant tų marelių laivelis plaukia, kalėda

Tame laively krėslalis stovi, kalėda

Tame krėslaly mergelė sėdi, kalėda

Mergelė sėdi, gromatų rašo, kalėda

Gromatų rašo, tėveliam siunčia, kalėda.

xxx

In the middle of a field

a pear tree stands, kalėda

In that pear tree a candle burns, kalėda

And so – a tiny spark fell down, kalėda

And so – a blue sea spilled out, kalėda

Upon that sea a boat floats, kalėda

Upon that boat a throne stands, kalėda

Upon that throne a girl sits, kalėda

A girl sits – she writes a letter, kalėda

She writes a letter,

and sends it to her parents, kalėda.

 

Aš kanapį sėjau

Kanapį kanapelį

Toli pamarėsna

Kanapį kanapelį

Kanapela dzyga

Kanapela žyda

Kanapelį roviau

Kanapelį vežiau

Kanapelį merkiau

Kanapelį myniau

Kanapelį brukiau

Kanapelį verpiau

Kanapelį audžiau.

xxx

I sowed the hemp

Hemp, oh hemp

Yonder, by the sea

Hemp, oh hemp (refr.)

The hemp grew

The hemp blossomed

I tore the hemp out

I carried the hemp

I soaked the hemp

I stompled the hemp

I scuthed the hemp

I spun the hemp

I wowe the hemp.

 

Dūno upė lylio, gilus ažerėlis,

Tami ažerėly

Plaukia untinėlis

Ir mana brolalis

Tami ažerėly

Plaukia daug žuvelių

Atais žuvėjėlis

Sugaudys žuvelas

Gilus ažerėlis.

 xxx

Dūno river –

A lake so deep,

Upon that lake

A duck swims

And does my brother

In that lake

Lots of fish swim

A fisherman shall come

He will catch the fish

From the lake so deep.

Oi kalnas kalnas, kalnalis aukščiausias

Oi ant to kalno, ąžuolas stovėjo

Po tuoj ūžuolu, ugnelė žibėjo

Ugnelė žibėjo, mergelės kalbėjo:

Gabija ugnela, ugnela švenčiausia

Tu man padėkie, darbelius nudirbti.

Gabija ugnela, ugnela švenčiausia,

Tu man padėkie, kelalį keliautie.

Oh Mountain, mountain, highest of all

Upon that mountain, an oak grew tall

Under that oak, a fire twinkled

A fire twinkled, and girls spoke:

Fire Gabija, oh sacred flame

Aid me in the work I do

Fire Gabija, oh sacred flame

Aid me in the road I travel.

 

Seniai buvau, seniai buvau pas tėvulį kiemi

Jau užaugo tie kelaliai pilkais akmenialiais

Aš tuos pilkus akmenėlius rankelėm prarisiu

Oaš dėl tą pas tėvulį kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas matutį kiemi

Jau užaugo tie kelaliai baltais dobilėliais

Aš tuos baltus dobilėlius po kojelį minsiu

O aš dėl ta pas motulį kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas brolalį kiemi

Jau užaugo tie kelaliai žaliu beržynėliu

Aš tuos žalius beržynėlius kirveliu pakirsiu

O aš dėl tą pas brolalį kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas sesutį kiemi

Jau užaugo tie kelaliai žaliojom rūtytalam

Aš tas žalias rūtytėlas rankelėm išskirsiu

Tai aš dėl ta pas sesutį kemelin nuveisiu.

xxx

So long ago, so long ago have I been at my father‘s home

Those narrow paths have overgrown with stones so small and grey

I will those stones so grey and small with my hands roll aside

So this is how I‘ll take the road to my father‘s home

So long ago, so long ago have I been at my mother‘s

Those narrow paths have overgrown with white and tiny clovers

I will upon those clovers tread lightly with my feet

So this is how I‘ll take the road to my dear mother‘s home

So long ago, so long ago have I been at my brother‘s

Those narrow paths have overgrown with birches oh so green

I will those birches oh so green with my old axe chop down

So this is how I will take the road to my dear brother‘s home

So long ago, so long ago have I been at my sister‘s

Those narrow paths have overgrown with greenest leaves of rue

I will those leaves of rue so green with my palms brush aside

So this is how I‘ll take the road to my dear sister‘s home.

Tykiai, tykiai, Nemunėlis teka,

O dar tykiau šventa ugnis rūsa.

Eitau, eitau, eitau pažiūrėti,

Ar dar ugnis, ar šventoji rūsa.

Dėkui Dievams, dėkui aukštiejiesiems,

Kad ugnelė, kad šventoji rūsa.

Tu giruže tu žalioji mano

Aš vaikščiojau pasiklydęs buvau

Šaukiau šaukiau tėvužėlį savo

Šaukiau šaukiau neprišaukiau aš jo

Tai man rodės ir medeliai didi

Nenueina nei balselis toli

Tykiai, tykiai, Nemunėlis teka,

O dar tykiau šventa ugnis rūsa.

xxx

Calmly, calmly, the fair Nemunas flows,

Yet more calmly the sacred fire smoulders.

I would go, I would go to see,

If the sacred fire still smoulders.

Thank the Gods, thank the great ones,

Thank the sacred fire still smoulders

Oh dear grove, oh mu green grove,

I walked about, so lost I was.

I called out, calling my dear father

I called out, but therewas no reply

So it seemed to me the trees were awsome

And my voice could not fare far

Calmly, calmly, the fair Nemunas flows,

But more calmly the sacred fire smoulders.

 

Čiūtyta rūtyta, kas darželį tvara?

Čiūtyta rūtyta, mas, sasutalas

Čiūtyta rūtyta, braliukai užtvara

Čiūtyta…

Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį seja?

Čiūtyta rūtyta, saulala pasėja

Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį loista?

Čiūtyta rūtyta, lietutis paloista

Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį skynė?

Čiūtyta rūtyta, sesutas nuskynė

Čiūtyta rūtyta, vainikėlį pynė

Čiūtyta rūtyta, ant galvelas dėja

Čiūtyta rūtyta, jaunimėlin aja.

 xxx

Čiūtyta rūtyta,

Čiūtyta rūtyta, who fenced the garden?

Čiūtyta rūtyta, we, the sisters (refr.)

Čiūtyta rūtyta, the brothers fenced it

Čiūtyta…

Čiūtyta rūtyta, who sowed the rue?

Čiūtyta rūtyta, the sun sowed it

Čiūtyta rūtyta, who watered the rue?

Čiūtyta rūtyta, the rain watered it

Čiūtyta rūtyta, who plucked the rue?

Čiūtyta rūtyta, the sisters plucked it

Čiūtyta rūtyta, they twined a wreath

Čiūtyta rūtyta,they placed it on the head

Čiūtyta rūtyta, and she entered youth.

Ričiau rotų dobilio ričiau rotų dobylio

Įriedėja dobilio. Įriedėja dobylio

Tavo dvoran dobilio, tavo dvoran dobylio,

Ir patykau dobilio. Ir patykau dobylio

Tatušėlį dobilio. Tatušėlį dobylio

Pasveikinau dobilio, pasveikinau dobylio

Laba diena dobilio. Laba diena dobylio

Tatušėlį dobilio. Tatušėli dobylio.

 

[tavo/tatušėlį/-i,

močias/matušėlį/-a,

bralia/bralužėlį/-i

sėsias/seserėlį/-a]

xxx

I rooled the wheel

And it came rolling

Into the father‘s manor

And I met him

And I greeted him

Good day

Dear father.

[ repeats with mother,

Brother and sister]

 

Skranc bitela

Skranc bitela sadula gadula,

Bitela sadula gadula,

Lygian laukan, sadula gadula

Bitela …

Pulk bitela sadula gadula,

An dobilia, sadula gadula,

Saldus medus, sadula gadula,

Dėl motulės, sadula gadula,

Balci koriai, sadula gadula,

Dėl tėvulia, sadula gadula,

Skranc bitela sadula gadula,

Žalian girian, sadula gadula,

Pulk bitela, sadula gadula,

Un paparcia, sadula gadula,

Kartus medus, sadula gadula,

Dėl anytos, sadula gadula,

Juodzi koriai, sadula gadula,

Dėl šešuro, sadula gadula.

XXX

A bee flies

To the flat field

Dive, litle bee

At the clover

Sweet honey for the mother

White comb for the father

The bee flies

To the green grove

Dive, little bee

At the christmas fern

Bitter honey

For the mother-in-law

Black comb

For the father-in-law.

 

Už stalo sėdau gražiai dainavau

Alutį gėriau, raudona buvau

Vai ko nubalo mano veideliai

Ar nuo alučio baltos putelės

Ar nuo alučio baltos putelės

Ar apynėlio macnos spurgelės

Už stalo sėdau gražiai dainavau

Alutį gėriau, raudona buvau.

xxx

I sat at a table, so beautifully I sang

I drank good beer, and I turned red

Why have my cheeks turned so pale,

Is it from the beer‘s white foam?

Is it from the beers white foam,

Or from the hop‘s spicy fruit?

I sat at a table, so beautifully I sang

I drank good beer, and I turned red.

4 comments to Ugnies apeigos – Fire Rite

 • I see a lot of interesting posts on your website.
  You have to spend a lot of time writing, i know how to save you
  a lot of work, there is a tool that creates unique, google friendly posts in couple of minutes, just
  search in google – k2 unlimited content

 • I read a lot of interesting articles here. Probably you spend a lot of time writing,
  i know how to save you a lot of time, there is an online tool that creates unique, google
  friendly articles in seconds, just type in google – laranitas free content source

 • Vejuna

  Labai grazu, saunuoliai. Dziaugiuos kurybines grupes idejom.

Leave a Reply